Menu
logo irlandia.ie

Polska Macierz Szkolna w Irlandii. Wywiad z Martą Szutkowską-Kiszkiel, współzałożycielką i prezesem

Share

Marta Szutkowska-Kiszkiel - współzałożycielka i prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Skarbnik Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej. Członkini Ministerial Council on Migrant Integration, Carlow Interagency Integration Forum oraz Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty przy Ambasadzie RP w Dublinie. Założycielka i dyrektor Polskiej Szkoły „Równe Szanse” w Carlow (2008-2014r.) oraz Polskiej Szkoły w Wexford (od 2012r). Animatorka licznych projektów edukacyjnych i integracyjnych propagujących polską kulturę.

Marta-Szutkowska-Kiszkiel

Jak doszło do powołania PMSI?

Powołanie Macierzy zainspirowane zostało szeregiem pilnych problemów i potrzeb, które od lat pozostają bez rozwiązania. Należą do nich: nierówny dostęp dzieci i młodzieży do nauki języka polskiego, brak dostatecznych środków na prowadzenie działalności szkół społecznych, zróżnicowany status prawny szkół, nierówny podział środków na edukację polonijną – 100% dotowanie niektórych szkół, brak wsparcia dla innych – powodujący antagonizmy pomiędzy szkołami, uniemożliwiające współpracę między placówkami oraz rozwój szkolnictwa polonijnego na terenie Republiki Irlandii. Ja i dyrektorzy innych szkół przy powoływaniu organizacji kierowaliśmy się koniecznością zintegrowania środowiska i rozwiązania problemów, która stanowi podstawę dalszego rozwoju szkolnictwa polonijnego. Trudne położenie skłoniło nas do sięgnięcia do korzeni PMS i szukania motywacji w postawach ludzi, którzy ją tworzyli i prowadzili przez lata w innych krajach Europy. To od nich właśnie chcemy czerpać i ich postawy naśladować, dlatego przyjęliśmy tę nazwę z dumą i dokładamy wszelkich starań, by nasza społeczna praca na rzecz polskich dzieci była jej godna.

Jakie cele ma organizacja?

PMSI to pierwsza i jedyna organizacja parasolowa zrzeszająca szkoły polonijne na terenie Republiki Irlandii. Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. Istotnym celem jest podniesienie jakości pracy szkół polonijnych oraz zrównanie praw polskich uczniów do nauki języka polskiego.

Czym konkretnie zajmuje się Polska Macierz Szkolna w Irlandii?

W trosce o podnoszenie jakości pracy szkół organizujemy liczne szkolenia dla nauczycieli oraz zjazdy, na które zapraszamy gości i ekspertów z Polski. Nawiązaliśmy współpracę z ze Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Ostródzie oraz z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dzięki tej współpracy oraz przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie jesteśmy w stanie zagwarantować nauczycielom szkolenia metodyczne na najwyższym poziomie. Poprzez organizację szkoleń metodycznych, konferencji i zjazdów dla nauczycieli oraz partnerstwo w programie Szkoła.Pl w Irlandii PMSI dąży do pogłębienia integracji środowiska oświatowego, podniesienia standardu pracy szkół i wzmocnienia działań na rzecz promocji języka polskiego. PMSI organizuje także konkursy międzyszkolne np. konkurs na projekt kartki wielkanocnej na FB, który cieszy się ogromna popularnością. Do udziału w nich zapraszamy wszystkie szkoły z całej Irlandii. Niezmiernie ważną częścią naszej działalności jest także lobbing na rzecz zrównania praw uczniów pochodzenia polskiego - wszystkie dzieci skorzystałyby ze zmian ustawodawczych, wg których każde dziecko mogłoby liczyć na jednakowe wsparcie ze strony państwa polskiego. Wspólnie z Kongresem Oświaty Polonijnej (KOP), który również mam zaszczyt reprezentować, uczestniczymy w Światowych Zjazdach Nauczycieli Polonijnych, konsultacjach społecznych, kongresach i innych spotkaniach, gdzie każdorazowo podejmujemy temat koniecznych zmian systemowych. W najbliższym czasie wraz z innymi członkami KOP uczestniczyć będę w obradach Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, którego KOP jest współorganizatorem. Będzie to kolejna okazja do przedstawienia sytuacji szkolnictwa polonijnego, omówienia problemów oraz zaproponowania możliwych rozwiązań.

Ile szkół zrzesza organizacja? Czy są to tylko szkoły podstawowe?

Aktualnie Macierz zrzesza 12 szkół. Kolejne szkoły oczekują na przyjęcie. PMSI współpracuje także z pozostałymi szkołami na terenie Irlandii i Irlandii Północnej, wspiera nowe inicjatywy. Co ważne, aby brać udział w naszych projektach nie trzeba być zarejestrowanym w PMSI. Zachęcamy wszystkich do udziału, ponieważ zależy nam na każdym polskim dziecku. O członkowstwo w PMSI może się ubiegać każdego typu placówka edukacyjna bądź organizacja działająca na rzecz edukacji i promocji języka polskiego. Szkoły, które zrzeszamy prowadzą nauczanie w różnych grupach wiekowych – od przedszkolaka po licealistę. Najliczniejszą grupę uczniów stanowią dzieci w wieku do 10 lat. Wiele szkół polonijnych prowadzi naukę wyłącznie w klasach 1-3 bądź w zakresie szkoły podstawowej. Liczne szkoły dysponują również oddziałami przedszkolnymi. Najmniej liczną grupę wiekową stanowią uczniowie klas gimnazjalnych. Uczniowie w tym przedziale wiekowym tracą zainteresowanie nauką w polskiej szkole. Nieliczne szkoły polonijne prowadzą kursy przygotowawcze do matury z języka polskiego np. Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow czy Polska Szkoła w Galway.

Jakie organizacja ma osiągnięcia?

Naszym ogromnym sukcesem jest nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami w Polsce, Irlandii i na świecie. Należą do nichStowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Kongres Oświaty Polonijnej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Stowarzyszeniem Irlandzko-Polskim i wiele innych.Niewątpliwym osiągnięciem jest również fakt, iż nauczyciele polonijni biorą licznie udział w naszych szkoleniach i zjazdach. Dzięki przeprowadzanym ankietom wiemy, że są w pełni usatysfakcjonowani. Nauczyciele wypełniając kwestionariusze mogą wpływać na dobór tematyki szkoleń, co również przekłada się na wysoką jakość naszej oferty. Realnym wsparciem dla nauczycieli jest również możliwość nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoją działalnością podczas zjazdów. Kolejnym sukcesem jest nawiązanie partnerstwa z Fundacją Edukacja Dla Demokracji w Projekcie Szkoła.Pl w Irlandii. Projekt ma na celu finansowe wsparcie polskich społecznych szkół uzupełniających w Irlandii, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostosowanie programu do Ram Programowych Kształcenia Uzupełniającego dla SPK, określonych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 31.08.2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dzięki temu PMSI może w realny sposób wspierać szkoły jak i wpływać na podniesienie standardu ich pracy.

Jakie są najbliższe plany?

Już w październiku wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP zapraszamy nauczycieli na Konferencję Metodyczną , która odbędzie się w Dublinie. Niebawem roześlemy zaproszenia do wszystkich szkół. W listopadzie będziemy gościć przedstawicieli PMS z całej Europy na IV Europejskim Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych, którego PMSI jest organizatorem. Do końca roku przewidujemy również udział w Światowej Konferencji Dla
Nauczycieli w Pułtusku oraz organizację kolejnych szkoleń metodycznych.

Życzenia

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim uczniom samych sukcesów i radości z pogłębiania wiedzy a nauczycielom uśmiechu, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wyświetlam Członkinie zarządu PMSI.jpg