Menu
logo irlandia.ie

Zmiany w wydawaniu prawa jazdy

Share

Zmiany w wydawaniu prawa jazdy wchodzące w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Zgodnie z wytycznymi trzeciej unijnej dyrektywy dotyczącej wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów z dniem 19 stycznia 2013 roku wprowadzony zostanie szereg zmian dotyczących niektórych kierowców. Zmiany owe w żadnym przypadku nie będą obejmować posiadaczy pełnego prawa jazdy lub tymczasowych zezwoleń kategorii B (jedyną zmianą dla tej kategorii będzie wymiana z papierowego na plastikowe prawo jazdy dla posiadaczy pełnego prawa jazdy po 10 latach, kiedy aktualnie posiadane prawo jazdy straci już ważność, lub po 2 latach dla tymczasowego prawa jazdy, również po utracie jego daty ważności). W chwili obecnej prowadzona jest kampania informacyjna, której celem jest uświadomienie nowych zasad (wchodzących w życie na całym terenie Unii Europejskiej) dla tych kierowców, których może to dotyczyć.

Wspomniane wyżej zmiany to przede wszystkim wprowadzenie plastikowych kart (dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów), a także nowe zasady wydawania prawa jazdy dla początkujących motocyklistów oraz kierowców autobusów i pojazdów ciężarowych. Poniżej zamieszczono szczegółowe wyjaśnienia.

Plastikowe prawo jazdy

wzr nowego penego prawa jazdyNa dzień dzisiejszy, we wszystkich krajach Unii łącznie istnieje ponad 100 różnorakich rodzajów dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów. Wprowadzenie plastikowych kart służyć będzie ujednoliceniu formatu tych dokumentów wydawanych przez kraje członkowskie. Powinno to także podwyższyć poziom przestrzegania prawa oraz zabezpieczyć przed przypadkami fałszerstwa. Państwo irlandzkie wprowadzi karty z dniem 19 stycznia 2013 r. i ich wydawanie obejmie zarówno pełne, jak i tymczasowe prawa jazdy. Pomimo, że ujednolicony format kart wejdzie w życie w całej Unii w styczniu 2013 r., to w poszczególnych krajach członkowskich termin ten może być różnorodny, lecz nie dłuższy niż do 2033 roku. Wszystkie prawa jazdy wydawane w Irlandii wydane zostaną w formacie plastikowym do roku 2023, w procesie odnawiania starych dokumentów.

Publiczna kampania informacyjna dotycząca wprowadzenia nowego typu dokumentów powinna rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Zmiany kodów uprawnień

Kody (nazwy) niektórych kategorii uprawnień (pełnych lub tymczasowych) ulegną zmianie (np. kategoria EC1 oznaczona zostanie jako C1E, kategoria M przemianowana na AM, a EB na BE) z dniem 19 stycznia 2013 r.

Uprawnienia do prowadzenia autobusów oraz pojazdów ciężarowych

W chwili obecnej o tymczasowe lub pełne prawo do prowadzenia pojazdów ciężarowych ubiegać się może osoba, która ukończyła 18 lat, a w przypadku autobusów osoba, która ukończyła 21 lat. Od stycznia dopuszczalny wiek podwyższony zostanie - odpowiednio - do 21 i 24 roku życia dla dużych pojazdów ciężarowych (z naczepą/przyczepą) oraz autobusów (kat. C i EC, D i ED). Minimalna granica wieku pozostanie niezmieniona dla kierowców małych ciężarówek oraz minibusów (kat. C1, EC1, D1, ED1). Zmiana wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. co oznacza, że ci posiadacze pełnego prawa jazdy wydanego przed tą datą, którzy w myśl nowych przepisów nie osiągnęli dopuszczalnego wieku nadal są uprawnieni do prowadzenia pojazdów danej kategorii. Posiadacze tymczasowych zezwoleń uprawnieni będą do prowadzenia pojazdów tych kategorii do dnia utraty ich ważności, a wydanie pełnego prawa jazdy uwarunkowane będzie, między innymi, osiągnięciem nowego wymaganego wieku.

Nowe zasady nie dotyczą kierowców zawodowych, którzy już podlegają ściślejszym przepisom wynikającym z obowiązku posiadania Świadectwa Kompetencji Zawodowej (CPC), wprowadzonego w życie w roku 2008 dla kierowców autobusów, a w 2009 r. dla kierowców pojazdów ciężarowych. W ich przypadku obowiązywać będą dotychczasowe zasady uzyskiwania uprawnień. Zmiany dotyczyć będą tylko tych kierowców autobusów lub pojazdów ciężarowych, którzy zamierzają ubiegać się o zwykłe (nie zawodowe) uprawnienia – tym niemniej istnieje dla nich możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe, co wiązać się będzie z obowiązkiem zaliczenia dodatkowych egzaminów teoretycznych, oraz rozszerzonego egzaminu praktycznego. Zdając to rozszerzenie, osoby te unikną wyższego minimalnego wieku.

Zarząd Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) dołoży wszelkich starań, aby w najbliższym czasie udostępnić dodatkowe terminy egzaminów dla kierowców zainteresowanych ich odbyciem przed upływem stycznia 2013 r.

Pojazdy motocyklowe

W chwili obecnej obowiązują trzy kategorie uprawnień do prowadzenia pojazdów motocyklowych, mianowicie: motorowerów (kat. M), motocykli o średniej mocy (kat. A1) oraz dużych motocykli (kat. A). Prawo do prowadzenia największych pojazdów w tej kategorii (A) uzyskać można ukończywszy przynajmniej 18 lat, bez konieczności posiadania wcześniejszych uprawnień do prowadzenia pojazdów motocyklowych innych kategorii. Jedyne ograniczenie stanowi dopuszczalna moc silnika prowadzonych motocykli, co oznacza, że przez pierwsze dwa lata od uzyskania uprawnień nie może być ona większa niż 25kW. Od stycznia 2013 wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  1. nowa kategoria pojazdów motocyklowych, oznaczona jako A2 (pojazdy o mocy mieszczącej się pomiędzy kat. A1 a A, nieprzekraczającej 35kW);
  2. możliwość uzyskania uprawnień kat. A2 lub A drogą specjalnego szkolenia pod nadzorem Licencjonowanego Instruktora Jazdy (kurs IBT);
  3. możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów motocyklowych o najwyższej mocy po ukończeniu 24 roku życia, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie (tzw. bezpośrednie uprawnienia).

Osoby w chwili obecnej posiadające tymczasowe zezwolenie na prowadzenie pojazdów kat. A, które nie odbyły egzaminu z jazdy przed 19 stycznia 2013, po upływie tej daty zmuszone będą, ze względów technicznych (wielkość motocyklu), do odbycia egzaminu na kategorię A2, uzyskując w rezultacie uprawnienia tejże kategorii. Zyskają w ten sposób prawo, na okres dwóch lat, do prowadzenia motocykli o dopuszczalnej mocy wyższej niż zezwalały na to dotychczasowe ustalenia. Jednocześnie oznacza to, że nie będą one uprawnione do prowadzenia pojazdów motocyklowych o dużej mocy bez uzyskania uprawnień kat. A i po ukończeniu 24 roku życia. Oczywiście w przypadku przekroczenia tej granicy wieku możliwe będzie ubieganie się bezpośrednio o prawo jazdy kat. A, zgodnie z nowymi zasadami.

Pojazdy samochodowe z przyczepą (kat. EB)

W myśl obecnych przepisów dla tej kategorii dopuszczalne jest prowadzenie pojazdów samochodowych z przyczepą o rozmiarach dowolnych, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Dla osób ubiegających się o uprawnienia w tej kategorii po 19 stycznia 2013 maksymalna dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy ograniczona zostanie do 3 500 kg. Zmiana niniejsza nie będzie dotyczyć dotychczasowych posiadaczy prawa jazdy tej kategorii.

Wymóg wskazania „rzeczywistej masy całkowitej" pojazdu egzaminacyjnego

Od 19 stycznia 2013 niektóre z pojazdów obecnych na egzaminie z jazdy będą musiały osiągnąć minimalne wymogi dotyczące rzeczywistej masy całkowitej – tym terminem określa się prawdziwą masę załadowanego pojazdu. Zasada ta dotyczyć będzie pojazdów kategorii C, EC, EC1, EB, ED, ED1, a jej wprowadzenie służyć ma upewnieniu się, że kierowcy posiadają odpowiednie umiejętności prowadzenia załadowanych ciężkich pojazdów. Zarząd Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) opracował odpowiednie wytyczne dla osób odbywających egzamin odnośnie spełnienia minimalnych wymogów w tej kwestii poprzez bezpieczny załadunek pojazdu.

5-letni okres ważności uprawnień dla pojazdów ciężarowych i autobusów

Okres ważności pełnych praw jazdy wydawanych po 19 stycznia 2013 r. dla kategorii autobusów i pojazdów ciężarowych wynosić będzie 5 lat, a nie jak obecnie, 10. Ważność wszystkich obecnych praw jazdy w tych kategoriach upłynie po 10 latach, zgodnie z wyznaczoną na nich datą, po czym odnawiana będzie co 5 lat. Przy każdorazowym odnawianiu prawa jazdy wymagane będzie przedstawienie aktualnych wyników badań lekarskich.

Te informacje nie są jeszcze do końca zatwierdzone, także należy na bieżąco sprawdzać stronę www.rsa.ie w celu ich potwierdzenia.

 

Bartłomiej Beta

 

Approved Driving Instructor, Reg. No F 34803

+353 86 33 77 857 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa jazdy w Irlandii skontaktuj się z BETA DRIVING SCHOOL

http://www.beta-naukajazdy.com lub http://www.facebook.com/BetaDrivingSchool

logo beta driving school