Menu
logo irlandia.ie

Skok w liczbie spraw rozwodowych na terenie Irlandii

Share

divorce

Dane pochodzące z analiz zebranych informacji statystycznych w 2015 roku, wykazują wzrost liczby spraw rozwodowych w Irlandii. Jak się okazuje, częściej wnoszą je kobiety niż mężczyźni. W ubiegłym roku złożono 4314 wniosków, stanowi 9 procentowy wzrost liczby z 2014 roku.

Kobiety stanowią większość aplikantów w sprawach rozwodowych rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy oraz Wysoki Trybunał (odpowiednio 54% i 58%).

Odnotowano również wzrost wniosków o decyzję w sprawie separacji sądowej (stan na rok 2015: 1419 złożonych pism, skok o 11% w stosunku do roku 2014). W tym przypadku, podobnie jak przy sprawach rozwodowych, kobiety były inicjatorkami wniosków w większości przypadków (71% przypadków rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy oraz 91% przypadków rozpatrywanych przez Wysoki Trybunał). Liczby pozostają podobne w kolejnych latach, nie zarejestrowano znacznej tendencji wzrostowej, czy też spadkowej.

W 2015 roku odnotowano 78 aplikacji o rozwiązanie związku partnerskiego (civil partnership). Również w tym przypadku, w większości spraw, inicjatorkami wniosków były kobiety (71% spraw rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy i 66% przez Wysoki Trybunał).

Opisywane statystyki zawarte są w sprawozdaniu rocznym z 2015 roku, wydawanym przez Służby Sądowe Irlandii. Opublikowano je dnia 12 lipca 2016 roku.

Podsumowując, do organów sądowych w roku 2015 dotarło 685 tysięcy spraw do rozpatrzenia. 436 471 z nich podlegało pod dział karny. Niecała połowa z całości (324 298 spraw) została rozwiązana i zamknięta w tym samym roku.

Ponad połowa spraw rozwodowych wniesionych do irlandzkich sądów w ubiegłym roku (190 763 przypadków spośród 248 245) zostały zamknięte przed zakończeniem 2015 roku.

Raport przestępstw zanotowanych w 2015 roku

Sześć na dziesięć spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy, dotyczących wykroczeń drogowych uznane zostały za sprawy karne (tak samo jak w roku 2014). Istotne, że doszło do spadku liczby przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (-15% w stosunku do 2014 i -36% w stosunku do 2013).

Dane z analizy spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy ukazują, że doszło do 4 procentowego wzrostu przestępstw narkotykowych (liczba z 2015 roku: 12 310 przypadków).

Praktycznie bez zmian pozostały wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Ich liczba nie wzrosła ani nie spadła znacznie od 2014 roku.

Centralny Trybunał Karny wydał 19 wyroków w sprawach morderstw oraz 156 decyzji w sprawach dotyczących gwałtów.

Sądy Okręgowe odnotowały 14 119 poważniejszych przestępstw z zakresu kradzieży oraz 6 299 przypadków rabunku. Orzecznictwo rozpatrywało także 1 432 sprawy narkotykowe i 1 212 sprawy związane z napaścią.

Około 45% wszystkich spraw karnych w obwodzie Trybunału Karnego dotyczyło oszustw, kradzieży i rabunku. Sąd wydał wyroki więzienia w przypadku 2 620 przestępstw popełnionych w 2015 roku.

Pozostałe sprawy cywilne z 2015 roku:

- prawie 19 tysięcy pozwów dotyczących szkód osobistych (wzrost o 7%);

- ponad 14 tysięcy pozwów dotyczących przemocy domowej (wzrost o 6%);

- ponad 10 tysięcy aplikacji o przyznanie opieki nad dziećmi (wzrost o 10%);

- 471 osób ogłosiło bankructwo (wzrost o 5%);

- 164 wnioski o przyznanie azylu sądowego (spadek o 12% od 2014 roku i o 57% w stosunku do 2013 roku).

Koszty pracy sądów

Koszt netto działania sądów w 2015 roku wyniósł 60 milionów Euro – tyle samo, ile 15 lat temu i 40% mniej niż 6 lat temu. Siedem sądów na terenie całego kraju są obecnie na etapie odnowy, przebudowy lub konserwacji.

Susan Denham, szef działu sprawiedliwości, podczas przemowy, w której prezentowano raport sądowy, mówiła o planach dla działu sądownictwa krajowego oraz zapowiedziała modernizacje i uaktualnienie całego systemu.

„Był czas, kiedy wszystkie nasze inwestycje kapitałowe były lokowane w budynki, tworzące widoczny i namacalny wizerunek sądownictwa krajowego. W ciągu ostatnich 15 lat świat, a razem z nim Usługi Sądownicze uległy wielu zmianom i aktualizacjom. Obecnie mamy nieco mniej siedzib, ale za to znacznie lepiej i wydajniej pracujących. Staramy się wychodzić naprzeciw współczesności i realnym potrzebom otaczającej nas rzeczywistości” – powiedziała podczas przemowy Denham. „Aktualne plany i system pracy pozwala na lepsze wykorzystanie czasu, pieniędzy oraz zasobów pracowników administracyjnych, doradców prawnych oraz sędziów”.

W przemówieniu zaznaczono także, ze obecnie system sądowniczy skupia się na przestrzeni wirtualnej, świecie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT). Coraz więcej energii i zasobów jest transferowanych w kierunku sądownictwa online, które aktualnie stanowi coraz chętniej wybieraną formę pomocy w różnych sprawach.